+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

Пълен набор от дейности по строителство на нови, реконструкция на съществуващи и инженеринг на ВиК мрежи, газопреносни мрежи и съоръжения към тях на територията на гр. София и страната. Реализираме проекти по инженеринг и изграждане на канализационни колектори, станции за пречистване на питейни води и пречиствателни станции за отпадъчни води.

В дейността си използваме съвременни технологии за полагане на тръбопроводи по траншейна и безизкопна технология, както и рехабилитация на съществуващи канализационни и водопроводни колектори.

Изградили сме над 117 000 м водопроводни и над 34 000 м канализационни системи в гр. София и страната.

„ПСТ Холдинг” АД е изпълнител на:

– Интегриран воден проект за град София – Етап I
– Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.
Бургас, Община Бургас – подобект 1
– Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино
– Водоснабдяване на селата Тополовец и Динково от с. Дреновец, община Ружинци.