+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, кметът на гр. Монтана Живко Златев и изпълнителният директор на „ПСТ ГРУП“ ЕАД Иван Иванов прерязаха лентата на инсталацията  за битови отпрадъци в гр. Монтана. Съоръжението ще обслужва Регионалното депо за битови отпадъци (с капацитет около 70 000 тона годишно). Изпълнител на обекта е сдружение „ПСТ  МУТ холдинг”, с водещ партньор „ПСТ ГРУП“ ЕАД.

Сепариращата инсталация е изградена със средства от Държавния бюджет /3 500 000 лева/ и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ /други 3 308 000 лева/. Строителството й е започнато през септември 2010 г. и е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 1 юни 2012 г.

Съоръжението ще обслужва Регионалното депо за битови отпадъци (с капацитет около 70 000 тона годишно). В момента Регионалното депо обслужва 12 общини (Монтана, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Вършец, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово, Лом, Брусарци, Медковец, Криводол), като чрез линията за приемане и сепариране на твърди битови отпадъци ще се извършва сортиране и от тях ще се отделят всички подлежащи на рециклиране отпадъци, а именно метал, пластмаса, стъкло, хартия. Така ще се намали количеството на крайно депонираните битови отпадъци в Регионалното депо – Монтана ( изградено със средства по програма ИСПА) и ще се увеличи периодът на неговата експлоатация.

С изграждането на инсталацията е завършен първият етап от по-голям проект на Община Монтана – „Сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци, гр. Монтана“ на обща стойност 9 063 357 лева.