+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

20.8.2014 г.

Общо 26 деца ще бъдат настанени в новия център за настаняване от семеен тип, изграден в кв.”Сухата река”, район „Подуяне”, изграден от „„ПСТ  ГРУП“  ЕАД. Сградите са монолитни, всяка с разгърната застроена площ от 461,49 кв.м., като разполагат и с прилежащо дворно място, в което са разположени спортни площадки и площ за занимания с градинарство. Обектът е от трета категория на строежа, според ЗУТ и отговаря на всички съвременни изисквания енергийна ефективност. Обзавеждането и оборудването отговарят на стандартните изисквания за функционалност, хигиена и безопасност, като е съобразено с възрастовите особености и физически способности на децата и осигурява домашен уют. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата грижа и подкрепа. Центърът е част от проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.