+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

28.09.2018г.
„ПСТ Груп“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ договор за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Строително-монтажните работи в този подучастък, който е с дължина 1,4 км, включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорни и укрепителни стени, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, реконструкция на 20 KV електропровод и изместване на всички оптични кабели, попадащи в трасето.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.
Договорът е на стойност 20 896 339,88 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 660 календарни дни, от които 120 календарни дни за проектиране. Значителната обща строителна стойност е обуслована от големия обем земни работи, преобладаващо в скални почви, изкопи около 800 м3 и приблизително 600м3 насипи от подходящ материал. Проектното решение включва изграждане на повече от 900м укрепителни и подпорни стени, които са сложни и скъпи за изпълнение инженерни съоръжения.