+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Строителство на сгради и съоръжения

Поделението е специализирано и изпълнява:
– Строителство на жилищни, промишлени, търговски и административни сгради до ключ, в изпълнение на договори за изграждане на обекти:
– Монолитни съоръжения (резервоари, оградни и подпорни стени); преливни шахти, канализационни и отводнителни канали; мостови съоръжения и тръбни водостоци;
– Поделението стартира началото на изграждане на ‘Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци’ – гр.Монтана, проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра.

За изпълнение на тази си дейност поделнието разполага:
– Пълен набор от земеобработваща техника: изкопи, превози, уплътняване, подравняване на вертикална планировки;
– Много добра комплектация на модерен кофраж за всички елементи на сградите: фундаменти, рамбалки, колкони, стени, плочи и стълбища;
– Необходимата подемна техника: колукранове и автокранове;
– Подвижни платформи и скелета.

Поделението е участвало в изпълнението на следните обекти:
– Четири многофамилни жилищни сгради с магазини и подземни гаражи – ж.к.’Манастирски ливади – Запад’, РЗП 33 000м?- гр.София;
– Ремонтни дейности на ‘Детското хирургично отделения’ на МБАЛ ‘Преофесор д-р Ст. Киркович’-гр.Стара Загора;
– Изграждане на ВиК инсалации на обект ‘Жилищно сгради с подземни гаражи ‘Подуяне-център’-гр.София;
– Ремонт на сграда ‘Клуб на слепите в България’-гр.София;

– Ремонт на сграда ‘Дом за деца’-с.Разлив;

– Премахване на строежи или части от тях или поправяне и заздравяване по реда на чл.196, ал.3 и ал.5 от ЗУТ’- гр.София.