+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Финансови данни

[vc_row][vc_column css_animation=“rollIn“][vc_column_text]През 2013г. приходите от дейността на „ПСТ Холдинг” АД са нараснали с 25,53% спрямо 2012г. Те са в размер на 235 686 хил. лева и включват нетни приходи от продажби – 172 808 хил. лева, други приходи – 12 680 хил. лева и финансови приходи – 50 198 хил. лева.
До момента производствените мощности са на стойност:  машини 20 068 108,21 лв.; транспортни средства – 6 406 990, 88 лв.
Дружеството притежава собствени производствени площадки в гр. София с обща площ 50 400 кв. м и застроена площ 15 000 кв. м; в с. Столник, област София, с площ 30 000 кв. м, от които 14 087 кв. м застроена площ; в гр. Антоново, област Търговище, с площ 51 726 кв. м, от които застроена площ 7420 кв. м; и в гр. Шумен с обща площ 10 500 кв. м и застроена 2037 кв. м.

 

Показатели 2013 2012
Общо приходи от дейността 235 686 187 759
Финансов резултат 64 255
Собствен капитал 7 378 7 344
Общо активи 174 298 165 499
Брой заети служители към 31.12 593 483

 

През 2014г. дейността на „ПСТ Холдинг” АД ще бъде насочена в следните направления:

– изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за строителство;

– активно участие в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от структурните фондове на ЕС, Световната банка, държавния и общинските бюджети;

– разширяване обхвата на дейността на дружеството, включително навлизането на пазара на строителни услуги на територията на страните от региона.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]