+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Харманли -Свиленград

Oперативна програма транспорт

 

Предмет на Проекта е „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км“.
Проектната стойност на СМР работи е 116 497 477лв. без ДДС.

Възложител на проекта е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“,  която съгласно Закона за железопътния транспорт е управител на железопътната инфраструктура, публично – правна организация с дейност: развитие, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Бенефициент по проекта е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, като управител на железопътната инфраструктура; ползватели – междинни и крайни бенефициенти на железопътната услуга се явяват железопътните оператори и обществото, или по-точно онази част от него, която ползва железопътния транспорт.

Железопътната линия Пловдив – Свиленград, в т.ч. участька  Харманли – Свиленград – граница с Република Гърция е :

 1. Част от Общоевропейски транспортни коридори № IV и № VIII;
 2. Първа по значимост в схемата на железопътната система на Р. България;
 3. Модернизацията й е главен приоритетен проект от Оперативна програма „Транспорт”.
 4. Съгласно Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии , 1-ва главна железопътна линия, има статут на железопътна магистрала.

Модернизация на железопътната линия ще осигури връзка с други, важни за обновлението на националната железопътна мрежа проекти, а именно:

 1. „Реконструкция на ж.п. линията София – Пловдив и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, който е в процес на изпълнение;
 2. „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив-Бургас“;
 3. „Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив – Михайлово“;
 4. „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ и др.

Проектът ще допринесе също и за изпълнението на поети от страната ни международни споразумения и инициативи, а именно:

 1. Трансевропейска мрежа (ТЕN-Т);
 2. Европейско споразумение за международни железопътни линии (АGС);
 3. Европейско  споразумение  за   международни  железопътни  линии  за   комбиниран транспорт (АGТС);
 4. Трансевропейски железници (ТЕR).