+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Вестник „Строителство и градът”, брой 41, 03 ноември 2014 г.

Рязането на ленти остава за 2015 г.

2014 г. стана нулева за големите инфраструктурни проекти. Предполага се, че 2015 г. ще се превърне в година на рязане на ленти. Лот 2 на магистрала „Марица“ (34.5 км) имаше всички шансове да бъде завършен в срок – до 15 ноември 2014 г., но обилните валежи промениха графика на строителя. Сега се предполага, че цялата магистрала ще бъде пусната в движение през пролетта на 2015 г. И тя като „Тракия“ има дълга история и е свързана с живота на поколения проектанти, строители и обикновени ползватели.

Договорът за изпълнение

обхваща част от трасето на автомагистрала „Марица“ (А-1) Оризово – Капитан Андреево, в участък лот 2 „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620. Общата дължина за изпълнение е 34.220 км, разделени на 3 подучастъка, както следва:

І. Подучастък Димитровград – Узунджово от км 36+400 до км 48+600, 12.2 км.

ІІ. Подучастък Узунджово – Поляново от км 48+600 до км 60+300, 11.70 км.

ІІІ. Подучастък Поляново – Харманли от км 60+300 до км 70+620, 10.32 км.

Пътните възли в участъка са три – „Димитровград“, „Симеоновград“, „Тополовград“. Големите съоръжения са 27. Предвидено е и изместване на жп линия Русе – Подкова в участъка Димитровград – Хасково от км 6+628 до км 7+820. Пресичането с автомагистрала „Марица“ лот 2 е на км 41+597 или км 7+046.80 по жп линията.

Изпълнени са 86% от СМР на целия обект

В този процент са включени всички видове СМР по различните части на инвестиционния проект: земни и асфалтови работи, отводнителни мероприятия, принадлежности на пътя, големи съоръжения, пресичания и т.н.

По директното трасе:

– Завършени са земните работи – изкопи, насипи, зона А, включително водостоци и сухи проходи. Проблемни и към днешна дата са зоните на преминаване на двата неотразени газопровода км 42+000, собственост на „Ситигаз България“ АД и при км 44+000, собственост на ХИММАШ. В тези участъци има значително забавяне още на етап земните работи, което се отразява в технологичната последователност и на другите видове дейности.

– Изградени са дренажните и колекторните системи за почвено отводняване на пътното тяло, монтирани са прилежащите ревизионни и дъждоприемни шахти (с уточнението, че не се работи в зоните на изместване на двата газопровода).

– От км 53+500 до км 70+620 са изградени облицованите окопи (канавки) и улеите тип „Италиански“ за отвеждане на повърхностните води. Работи се, но не е завършено напълно изграждането на този тип устройства и в другия участък от км 36+400 до км 53+500.

– Асфалтовите дейности в участък от 53+500 до 70+620 са завършени включително до ниво биндер (долен пласт на покритието), като се счита, че и останалите, по-долни конструктивни пластове – пътна основа от НТК и минералбетон, основен пласт от битумизиран трошен камък, са изпълнени. Оттук нататък в този участък предстои полагането на последния, износващ, пласт на пътната конструкция от сплитмастик с дебелина 4 см.

– В другия участък от км 36+400 до км 53+500 също има значителен напредък по отношение на асфалтовите дейности, но те не са окончателно приключени поради наличието на конфликтни пресичания. Целта е съществено завършване на асфалтополагането до ниво биндер (подобно на другия участък) преди настъпване на зимния сезон.

Обектът е обезпечен с 3 асфалтосмесителни бази, които са одобрени от възложителя и консултантите.

По дължина на цялото директно трасе се оформят банкетите и разделителната ивица; полагат се бордюри; монтират се предпазните мрежи по сервитутната линия; поставят се стоманените предпазни огради в средната разделителна ивица и банкетите в участък, основно от км 53+500 до км 70+620, където са завършени асфалтови работи. Оформят се откосите: охумусяване, затревяване и озеленяване с храсти и фиданки, където е предвидено в ландшафтния проект.

По част „Големи съоръжения“ са изградени значителен дял от конструкциите.

Продължава доизграждането на надлезите при п.в. „Димитровград“, селскостопанските надлези при км 40+000 и км 41+690 и подлеза по път I-5 Димитровград – Хасково на км 281+890.

Приключва цялостното изграждане на п.в. „Симеоновград“ и п.в. „Тополовград“, по които вече е пуснато движението в направления съответно Симеоновград – Харманли и Тополовград – Харманли. По пътните връзки на двата подлеза приключва полагането на асфалтовите пластове до ниво биндер. Паралелно се монтират и принадлежностите към пътя: еластични огради, вертикални знаци; работи се по ландшафтно оформяне на площите в зоната на възлите и т.н. Имаше забавяне заради изграждането на жп линията Симеоновград – Харманли – Свиленград от „Терна“ АД в обхвата на п.в. „Симеоновград“, което се наваксва. Има нанесени щети по този възел, причинени от наводненията от 5-6 септември 2014 г., които се отстраняват. При п.в. „Тополовград“ има известно забавяне заради изграждането на подходите към надлеза и реконструкцията на път II-76, които се изпълняват от друга фирма.

По п.в. „Димитровград“ са изграждат пътните връзки (изкопи, насипи, зона А). Предстои окончателно приключване на вертикалната планировка на възела, включваща значителни количества скален изкоп. Завършват се колекторните и дренажните системи, което ще осигури фронт за изпълнение на най-долните конструктивни пластове на настилката – пластове от НТК/минералбетон, и ще се даде възможност за полагане на долните асфалтови пластове (битуминизиран трошен камък – Ао, и неплътен асфалтобетон – биндер).

По реконструкцията на напоителни полета и водопроводи СМР са приключени. Проблемно остава изграждането на дюкера на канал „ГТ-1“ от НП „Преславец“ от км 65+180 до км 66+140. Причина за това е, че по договор с възложителя ангажиментът за изграждането на стоманобетоновия кожух и шахти от двете страни на пресичането на дюкера и жп линията е предоставен на „Терна“ АД (изпълнител на на жп линията Пловдив – Свиленград“ по коридори IV и IX, лот 2, отсечка Симеоновград – Харманли – Свиленград).

Лот 2 на магистрала „Марица“:

Дължина Димитровград – Харманли 34.220 км

Стойност 122 137 000 лв. (без ДДС)

146 564 400 лв. (с ДДС)

Възложител АПИ

Проектант „Пътпроект“ ЕООД, София

Изпълнител сдружение „Марица Хайуей“, София, между

„ПСТ холдинг“ ЕАД (водещ партньор) „ПОРР България“ ЕООД

Строителен надзор „Рутекс – Ете“ ДЗЗД, София

Статус на проекта в процес на изграждане (строителство)

Срок на завършване 15 ноември 2014 г.

Време на изпълнение 39 месеца и 21 дена от началото на строителството на 26 юли 2011 г.

Изпълнени са 86% от строително-монтажните работи на лот 2 на АМ“Марица“

След последната актуализация чрез споразумение към договора за изпълнение от 14.02.2014 г. работната програма и графикът за изпъление на лот 2 включват 19 етапа с обща продължителност 39 месеца и 21 дена

В дебатите около новия програмен период и финансирането на оперативните програми, в споровете около магистралите „Струма“ и „Хемус“ строителството на „Марица“ сякаш остана в сянка. А също като „Тракия“ тя се изгражда от 70-те – 80-те години на миналия век.

Завършването на лот 2 на магистрала „Марица“

Допреди време можеше да се каже, че завършването на лот 2 Харманли – Димитровград на Магистрала „Марица“ до края на ноември е възможно. Но ситуацията се промени и отговорът на този въпрос сега е по-скоро не. Натрупаните забавяния в по-ранните етапи заради проблеми, които са свързани с неотразени в проекта комуникационни мрежи, с ненанесена в проектната разработка неподходяща геология, с отчуждителни процедури и т.н., трудно биха могли да се наваксат. За съжаление и метеорологичните условия през този летен сезон не бяха в полза на строителния процес. Напротив, летните вълежи, а и наводненията от 5-6 септември 2014 г. са причина за много повреди по вече изграденото трасе. Наводнено беше пътното тяло, в резултат на което се получиха свличания на откоси, затрупване на канавки, запушване на шахти, затлачване на водостоци, подкопаване и разрушаване на банкети. Бяха унищожени храсти и дървета от изпълненото озеленяване, разрушени части от предпазните мрежи, дори бяха подкопани основите на някои големи съоръжения (надлез при пътен възел „Симеоново“ и пътен възел „Тополовград“). Към днешна дата продължава изпълнението на „оздравителни“ мероприятия по засегнатите участъци.

Проблемните пунктове

В настоящия момент проблемните пунктове биха могли да се обобщят, както следва:

– газопроводи на км 42 и км 44. Дейностите по изместването им технологично предхождат извършването на всички СМР, които са заложени за изпълнение в актуалния график. Изпълнени са всички възможни видове СМР в близост до трасетата на газопроводите. Към днешна дата вече се извършват СМР по изместването и на двата газопровода, но забавянето трудно ще се навакса спрямо заложените срокове. Например при км 44+000 магистралата е в траншеен изкоп и пресичането възпрепятства цялостното „разкриване“ на трасето и всичките му прилежащи части: дренажи, колектори, шахти, окопи и т.н. Подобно е положението и при км 42+000, където също се работи по изместването, което възпрепятства изпълнението на асфалтовите и други видове работи

– закъснения във връзка с изграждане на подходните рампи при прилежащите връзки на пътен възел „Тополовград“ към жп линията и забавяне на реконструкцията на път II-76 от страна на изпълнителя – сдружение „Железопътна инфраструктура 2011“. Има забавяне от страна на същото сдружение в освобождаването на площадка, което е належащо за изпълнението на пътните и асфалтовите работи по връзките, които са задължение на сдружение „Марица Хайуей“

– необходимост от подписване на договор за всички видове дейност, които не са предмет на съществуващия, но са извършени или следва да се изпълнят. Пример са шумозащитните екрани, които не са включени в първоначалния договор; осветлението по пътните възли; укрепването на пътните откоси в местата със слаба геология, реконструкцията на яз. „Крепост“; реконструкция на ел. провод 20 kV при ПВ „Топополвград“ и други, за което е уведомен възложителят и се очаква неговото решение

– изграждането на дюкера на канал „ГТ-1“ от НП „Преславец“ от км 65+180 до км 66+140 също забавя темповете на напредъка на лот 2. Ангажиментът за изграждането на стоманобетоновия кожух и шахти от двете страни на пресичането на дюкера и пресичащата жп линия Пловдив – Свиленград, лот 2, отсечка Симеоновград – Харманли – Свиленград, е на фирма „Терна“ АД.

От това, което обяснихми във връзка с проблемите, които са причина за забавяне на строителството, в голяма степен става въпрос за неотразени подземни мрежи, комуникации (ел. проводи), и наличие на съществуващи неподходящи геоложки условия, които не са предвидени в проекта и създават трудности в процеса на строителство. Добавяме забавяне на работата на изпълнителите по жп проект. Останалото направиха лошите климатични условия.

Особеностите на организацията на строителния процес

Строителният процес е разделен на етапи, които включват различен брой и видове строително-монтажни работи или позиции съгласно заложените срокове, съответно продължителност на изпълнение. Етапите/позициите следват и запазват технологична последователност на физическото изпълнение на видовете работи, което е в съответствие с проекта и действащата нормативна база и техническите спецификации в строителството. Всеки етап или позиция от него има определена стойност, като за всеки завършен етап се издава сертификат за плащане. След последната актуализация чрез споразумение към договора за изпълнение от 14 февруари 2014 г. работната програма и график за изпълнение на лот 2 включват 19 етапа с обща продължителност 39 месеца и 21 дни.

Особеност в новия график е обособяването на всички пресичания със селскостопански пътища в отделен етап (XVIII), което се наложи поради забавянето на отчуждителните процедури.

Степен на завършеност на обекта

Изпълнени са 86% от СМР на целия обект: земни и асфалтови работи, отводнителни мероприятия, принадлежности на пътя, големи съоръжения, пресичания и т.н.

Характеристики на трите пътни възела

Изграждането на пътните възли включва голям обем на работите, в същото време зоните им са „възлови“ и за други подобекти.

ПВ „Димитровград“, км 38+803: пресичането на магистралата с път I-5 Димитровград – Хасково става с пътен възел тип пълна детелина, като трасето на магистралата минава под съществуващия път. Надлезът над АМ „Марица“ при км 38+803 да се състои от 4 успоредни четириотворни съоръжения, разделени с надлъжни фуги: 2 за директното трасе и 2 за пътните връзки. Всеки от надлезите има по 4 отвора с обща дължина 90.74 м. За връхната конструкция се монтират общо 160 главни ГТ греди. Изгражда се в условия на непрекъснат трафик по път I-5; има язовир при една от връзка, ССП по път I-5 на км 381+890, скален изкоп за оформяне на зоната на възела съгласно вертикалната планировка. Голям е обемът на СМР по този възел.

ПВ „Симеоновград“. Схемата на възела е по-особена – не е типична полудетелина. В зоната на възела има пресичане с друг голям инфраструктурен проект – този за жп линия по проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград“, лот 2, отсечка Симеоновград – Харманли – Свиленград, с изпълнител „Терна“ АД. Съвпадането на строителните площадки на двата изпълнителя налага съвместни усилия за организиране, координиране и спазване на сроковете, заложени в строителните графици и по двата договора. Изграждане на дюкера на канал „ГТ-1“ от НП „Преславец“ като ангажимент за част от СМР на изпълнителя на жп линията.

ПВ „Тополовград“. Схемата на възела е полудетелина. Повдигането на път II-76 и прилежащите връзки на п.в. „Тополовград“, което е предмет на договор с друга фирма и чиято строителна площадка е в зоната на пътните връзки на възела, за които ангажимент има сдружение „Марица Хайуей“. В близост се намира гробищен парк, заради което се изгради шлиц стена, в обхвата на възела има далекопроводи.

Получени сертификати

Сертификатите следват строго последователността и броя на етапите, заложени в строителната програма и графика за изпълнение, които от своя страна са предмет на договора за изпълнение. Преди последната актуализация на строителната програма и графика за изпълнение са издадени общо 12 сертификата за общо 11-те етапа (I-XI). Единият от сертификатите касае плащанията по мерките за информираност и публичност, които не са обособени като отделен етап в графика и оттам идва разминаването в поредността на номерата за сертификата и етапа, който касае. Направена е актуализация на програмата, която е предмет на допълнително споразумение между възложителя и изпълнителя, с което етапите до завършване на обекта стават общо 19. Съгласно тази програма към днешна дата са издадени сертификати за етапи XII – XVI включително. С това издадените сертификати стават общо 17, като последният сертификат – №17, е внесен за одобрение от възложителя и предстои плащане по него.

Особеност е, че поради наличието на различни проблеми, които възпрепятстват строителството и не са по вина на изпълнителя (неотразени мрежи, конфликтни пресичания с други инфраструктурни обекти като жп линията с изпълнител „Терна“ и т.н.), се предостави възможността за частично сертифициране на етапите. С други думи, ако един етап включва 10 вида СМР (позиции), но заради проблемите само 7 от тези 10 са изпълнени 100%, изпълнителят има правото да издаде частичен сертификат за тези 7 позиции, като стойността на другите 3 позиции се приспада от общата стойност на етапа и остава за плащане след доказване на същественото им завършване. Така етапите от XIII до XVI са сертифицирани частично.

Цената на километър от лот 2 на магистрала „Марица“

Общата стойност 122 137 000 лева без ДДС разделяме на 34,22 км и получаваме 3 569 170 лв./без ДДС на километър.

ПОЗИЦИИ:

Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ:

Наводненията нанесоха големи поражения

Прелелите язовири нанесоха големи поражения на строителството на лот 2 на магистрала „Марица“. Работи се по отстраняване на последиците от тях. Теоретично може да приключи лот 2 до края на тази година, сега се полагат финалните пластове, но зависи и от климатичните условия. Няма да допуснем компромис с качеството и полагане на износващия пласт в неподходящи условия дори и срокът да бъде удължен.

Галина Василева, директор на дирекция „Координация на проекти и програми“ и заместник-ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт“:

Въпреки проблемите проектът върви напред

Работи се по цялото трасе. Основните проблеми са преодолени.

Илиян Иванов, Евгени Петров, „Рутекс“, строителен надзор на обекта:

Изпълнителят има издаден сертификат за форсмажор

Обектът в по-голямата си част е на ниво положен биндер. Има да се вършат строителни дейности във втората част, където работи хасковска фирма. По моя преценка, ако времето позволява, обектът ще бъде завършен в началото на следващата година.

Съгласно договора на изпълнителя срокът за завършване е 15 ноември 2014 г. На обекта се работи активно. 95% от съоръженията са завършени, асфалтовите работи са изпълнени на 30-31 км от общо 34.5 км, без износващ пласт. По график се изграждат еластични огради и бордюри. Усеща се забавяне, което основно се породи от дъждовното лято. Обилните валежи спираха изпълнението на определени видове работи – земни и асфалтови. Имаше и регистрирано бедствено положение в община Харманли – наводненията разрушиха част от изградените отводнителни инсталации и новите водостоци. Възстановяването им изисква много време. Това забави хода на строителството и изпълнението на някои видове работи по обективни причини. Към днешна дата има риск да не завършат основно асфалтовите работи, за които се иска освен сухо време и температура на настилката над 5 градуса. Ако не беше дъждовното лято, имаше реални шансове обектът да бъде завършен на 15 ноември тази година. Въпреки забавянето строителят има амбицията да завърши основните строителни работи към 15 ноември, като рискът за полагане на износващ пласт е голям и тази част от изпълнението на обекта ще остане за подходащо време след зимния сезон. Изпълнителят има издаден сертификат за форсмажор от БТПП.

Венцислав Зарев, управител на „Пътпроект“ ЕООД, авторски надзор на проекта за АМ „Марица“:

Липсващите или вече разрушени напоителни канали създадоха проблеми

Проектът е актуализиран, няма съществени изменения в него. Имаше определени проблеми във връзка с разликата в геологията. Направиха се проучвания. При актуализацията отразихме новите нормативи, ОВОС, съоръженията за животни, преоразмерихме големите съоръжения в съответствие с нормите за сеизмична устойчивост. За съжаление има забавяния поради падналите дъждове. Проблеми имаше и от липсващи и вече разрушени напоителни канали. Това е голям проблем въобще при проектирането. Сега лот 2 на магистрала „Марица“ е в напреднала фаза. Догодина март ще е готова цялата магистрала чак до границата.

Автор Милена ВАСИЛЕВ