Управление | ПСТ ГРУП ЕАД
ПСТ ГРУП ЕАД

“ПСТ ГРУП” ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, освен тези, които законът или Устава на дружеството са предоставили в компетентността на Общото събрание на акционерите.
Структурата на управление на дружеството е следната: